SPIRIT: Astrologické domy

Paní Vanda S. z Brna do redakce časopisu Spirit napsala: Čtu hodně horoskopy. Můžete podrobněji rozvést význam astrologických domů? Zajímá mě i konkrétní postavení planet v jednotlivých domech v tomto roce a co z toho pro nás obecně vyplývá…“ Astrologické domy jsou jednou ze základních součástí horoskopu. Ten mimo jiné operuje s 12 znameními, 10 planetami a jejich vzájemnými aspekty. Výsledný výklad horoskopu je kombinací všech výše uvedených technik. Podle plzeňského astrologa Jiřího Kubíka představují právě astrologické domy nejindividuálnější součást horoskopu, protože jejich určení závisí na přesné hodině a minutě narození. I dvojčata narozená v časovém rozmezí několik minut od sebe mají domy odlišné. A co dalšího nám o astrologických domech prozradil?

Můžete našim čtenářům stručně vysvětlit pojem astrologické domy?
„Astrologické domy v horoskopu představují 12 výsečí. Kruh, jenž má 360 stupňů, je rozdělen na 12 dílů, jejichž velikost je závislá na způsobu výpočtu, stejné jsou u všech systémů pouze hlavní osy, tedy hroty hlavních 4 domů. Astrologické domy v horoskopu souvisejí s rotací Země okolo vlastní osy. Hroty domů proběhnou celou ekliptikou zhruba za jeden den. Z toho plyne, že pro přesné určení polohy domů je důležitá co nejpřesnější hodina narození. Každý dům představuje určitou životní oblast. Postavení znamení a planet v domech pak napovídá, jak se nám daří či nedaří v konkrétních oblastech.“

Jak se astrologické domy určují? „Hrot prvního domu, tedy ascendent (ASC), je průsečíkem horizontu a ekliptiky (pomyslná dráha Slunce) na východě, hrot sedmého domu je descendent (DSC) a jedná se o průsečík ekliptiky a horizontu na západě. Hrot desátého domu, tedy medium coeli (MC, brána nebe) se definuje jako průsečík místního poledníku a ekliptiky, zrcadlově proti MC je immum coeli (IMC, hlubina nebes) , hrot 4. domu. Výpočet těchto čtyř hlavních domů je nesporný, problém nastává u zbylých vnitřních domů, pro které existuje okolo 30 způsobů výpočtu. Problém spočívá v tom, že se převádí trojrozměrná konstrukce do dvojrozměrného horoskopu. Osobně používám domy topocentrické, které jsou téměř shodné s domy Placidovými. Pokud je mi známo, tyto domy používá většina astrologů. Jejich zdůvodnění není početní, ale výkladové. Většina astrologů vám řekne, že tyto domy prostě fungují.“

Jak ovlivní použitý systém výpočtu domů výklad horoskopu, liší se hodně? „Výklad horoskopu se radikálně nemění, nemění se pozice planet ve znameních ani aspekty, hlavní osy. Dobrý astrolog popíše charakteristiky osobnosti obdobně při použití různých systémů domů. Samozřejmě rozdíly ve výkladu existují, obzvláště pokud při použití jednotlivých systémů domů padají planety do různých domů. Jedná se o jednu ze slabin astrologie, která je předmětem kritiky. V praxi to ale není takový problém, jak se na první pohled zdá.“

Můžete stručně vysvětlit, co který dům určuje, o čem vypovídá a jakému znamení odpovídá? „Mezi domy a znameními je třeba rozlišovat, zatímco znamení v horoskopu reprezentují energie, domy jsou pak oblastmi, kde se tyto energie uplatní. Kupříkladu Mars v Beranu reprezentuje razantní energii, jak konkrétně se v osudu člověka projeví, závisí mimo jiné na domu, v němž bude. V domě prvém přináší divokou povahu, v domě sedmém manželku s charakteristikami Marsu, v pátém domě energické a nezávislé děti atd. I.dům – analogie Beran – je naší výkladní skříní, ukazuje naše nejnápadnější povahové vlastnosti, vše v horoskopu se projevuje skrze ascendent – tedy hrot prvního domu. Jaký je první dům, tak působíme na druhé. Silně obsazen posiluje osobnost, schopnost se prosazovat, ale také sebestřednost. II. dům – analogie Býk – souvisí s vědomím vlastní ceny, hodnoty, tradičně se vztahuje k majetku, kterého člověk dobude vlastními schopnostmi, jeho obsazení vypovídá o majetkových poměrech a vztahu k majetku. III. dům – analogie Blíženci – souvisí především s komunikací, hledáním souvislostí ve světě kolem. Tradičně má vztah k sourozencům, krátkým cestám, sousedům. IV. dům – analogie Rak – souvisí s domovem, rodinou, z níž vycházíme, ale také napovídá, jak si budeme počínat v rodině námi vytvořené. Tento dům rovněž vypovídá o našich nemovitostech. V. dům – analogie Lev – souvisí hlavně s dětmi a láskou, tvořivostí, sportem, erotikou a flirtem, silně obsazen dává schopnost se radovat, ukazuje na osobní přitažlivost. VI. dům – analogie Panna – vztahujeme ke zdraví a každodenní práci, silně obsazen plodí workoholiky. VII. dům – analogie Váhy – souvisí s manželstvím a spoluprací, silně obsazen může znamenat význam partnera, ale také mnoho vztahů či chaos v citech. VIII. dům – analogie Štír – souvisí se smrtí, dědictvím, penězi druhých, silně a dobře ozářen přináší peníze manželstvím, odkazy, dary atp. IX. dům – analogie Střelec – dáváme do souvislosti se spravedlností, právem, filozofií, dalekými cestami, silně obsazen posiluje intelekt, přináší mnoho cest. X. dům – analogie Kozoroh – souvisí s naší pověstí ve společnosti, postavením, tento dům silně obsazený znamená velkou potřebu uznání, které velmi často přichází, prozrazuje vůdčí osobnosti. XI. dům – analogie Vodnář – vztahujeme ke skupinám lidí, přátelům, silně obsazený činí člověka přátelským, společenským, dává mu potřebu společenského života. XII. dům – analogie Ryby – je domem samoty, ústraní, rozsáhlých institucí, ale také meditace, silně obsazen činí z lidí samotáře, podivíny, esoteriky, duchovní vůdce, umělce. Nejvýznamnější jsou rohové domy, tedy I., X., VII., a IV. Jsou důležité, protože souvisejí i významově s nejdůležitějšími oblastmi našeho života. I. dům reprezentuje naše já, VII. dům životní partnery, naše nejbližší, X. dům reprezentuje náš osud, naše úspěchy a IV. dům rodinu, kořeny, ze kterých vyrůstáme. Relativně nejméně příznivé je silné zdůraznění domů VI. a XII.“

Je na některé z domů kladen zvláštní důraz a pokud ano, z jakého důvodu nebo za jakých okolností? „Stěžejní je hrot prvního domu – ascendent a hrot desátého domu medium coeli. Hroty těchto domů mají největší vliv na náš osud, na to, jací jsme, jak se nám v životě daří. Význam těchto domů adeptovi astrologie vysvitne i při použití prognostických technik, jako jsou primární direkce, solární a lunární revoluce atd. Významné životní změny se dějí za důležitých direkcí a tranzitů na tyto osy a důležité jdou rovněž primární direkce těchto os. Pokud používáme solární nebo lunární horoskopy, což jsou prognostické horoskopy, ukazují planety na ascendentu nebo medium coeli, zda-li se daný rok či měsíc něco důležitého odehraje. Pokud jsou neobsazeny, je pravděpodobnost důležité události menší.“

Jaké údaje jsou zapotřebí pro sestavení hodnověrného horoskopu? „Astrolog musí znát datum narození, místo kde se osoba narodila a co nejpřesnější hodinu narození.“

Kde se dá přesná hodina narození zjistit? „Většina lidí vychází z paměti maminky, případně z údajů v porodnici či na matrice. Jakékoliv jiné údaje jsou nevěrohodné. Můžete se setkat s nabídkou stanovení hodiny narození pomocí kyvadla, ale zde mi má zkušenost říká, že pokud si dotyčný klient nechal hodinu určit kyvadlem od tří různých lidí, dobral se zcela odlišných výsledků. Na základě těchto zkušeností tomuto a podobným způsobům určování hodiny narození nedůvěřuji. Astrologie má techniky pro upřesňování hodiny narození, ale pro ty je nutno znát hodinu narození alespoň přibližně.“

Co lze zjistit z horoskopu bez znalosti hodiny narození? „Pokud neznáme hodinu narození, nelze si správně spočítat astrologické domy. V takové situaci astrolog může popsat základní konstelace a energie toho dne, neví však, ve které životní oblasti se daná energie projeví. Takový horoskop je dost všeobecný.“

Jak to vypadá s postavením planet v jednotlivých domech v tomto roce? „Předpovědi tohoto druhu jsou ošemetné, ale konkrétně vlivy působící na horoskop České republiky jsou do jisté míry lepší, očekával bych ekonomický vzestup. Na stranu druhou lze hovořit i o určité deziluzi, která pravděpodobně bude souviset s předlužením státu. Poměrně tvrdé vlivy jdou na horoskop USA, na obloze stojí T- kvadratura Pluto, Uran, Saturn, to podle mě předznamenává již probíhající změny ve světě, kdy dochází ke konci nadvlády západní civilizace nad zbytkem světa a ztrátě vlivu USA na světové dění. Výše uvedená T-kvadratura může v některých světových oblastech vést k radikalizaci společnosti. Prakticky totožná konstelace na obloze stála v roce 1930 a spojuji si ji s hospodářskou krizí a jejími důsledky, což byl základ vzniku prostředí radikalizujícího společnost – došlo k vzestupu sympatií k fašismu a komunismu.“