Lunární uzly

Můžeme se setkat s těmito názvy: Severní nebo také vzestupný a jižní nebo také sestupný lunární uzel, Dračí hlava (noda) – Dračí ocas (noda). V indické astrologii se s nimi pracuje jako s planetami a mají zde název ráhu a kétu.

Proč Lunární uzly? V únoru 2000 mě kolegyně ztrápená nevydařeným vztahem kladla otázky týkající se jejího minulého vztahu.

Narodila se 2.5.1967 1:45 Plzeň

Astrologický komentář její situace byl výmluvný. Tranzitující Saturn šel přes Slunce jako vládce sedmého domu a Uran tranzitoval konjunkcí přes Lunu, což je pro citový život silně destabilizující aspekt. Krom práce geodeta jsem se tak stal jejím skoro každodenním rádcem.

Koncem ledna 2001 mi byla položena otázka. Tak Jiříku, kdypak už konečně někoho potkám?

Odpověděl jsem, že to pochopitelně nevím, ale mohu se podívat po termínech, které souvisí v jejím horoskopu s něčím příznivým ve vztazích. Na základě konjunkce s.d. Luny ke Slunci jako vládci sedmého domu jsem udělal předpověď, že pravděpodobně v srpnu prožije výrazný zlom ve svém partnerském životě.  Ten zdá se v této době s časovým odstupem hodnoceno nastal, ale!

Už začátkem dubna mi bylo oznámeno, že poznala někoho zajímavého atd…… Přemýšlel jsem, proč jsem se zmýlil, v čem spočívala chyba. Všiml jsem si, že v době seznámení stála s.d. Luna v konjunkci s radixovou Dračí hlavou.

Do této doby jsem Dračí hlavě nepřikládal velký význam.

Začal jsem procházet horoskopy svých známých a klientů od kterých jsem vyzvídal data významných setkání, okamžiků, kdy se rozzáří jiskra v oku, smutných rozchodů a zjistil, že tranzity DH na radix a tranzity se s.d. na DH  zde nápadně často figurují.

Na úvod trocha teorie

Na úvod by bylo dobré připomenout, co to vlastně Dračí hlava a Dračí ocas jsou. Jedná se o průsečíky ekliptiky a dráhy Luny, bod ve kterém Luna vystupuje nad ekliptiku se nazývá Dračí hlava, kde pod ni sestupuje nazývá se Dračí ohon. Drak symbolicky požíral Lunu nebo Slunce. Nastane – li poblíž této přímky novoluní, jedná se o zatmění Slunce, v horoskopu se jedná o konjunkci Slunce, Luny a Drakonické přímky. Nastane-li  poblíž Drakonické přímky úplněk,v astrologickém jazyce opozice Slunce  Luna ležící na Drakonické přímce, jedná se o zatmění Luny.

Odklon Lunární dráhy od ekliptiky je asi 5°. Lunární uzel postupuje retrográdně ekliptikou rychlostí asi 2°za měsíc, celou ekliptikou projde za 18,6 roku. Lunární uzel může být buď pravý a nebo střední. Lunární uzel pravý (true) je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy Luny, jeho pohyb je nerovnoměrný, ale převažuje retrográdní pohyb. Lunární uzel střední(mean) prochází retrográdně rovnoměrně, jedná se o střední vypočtenou dráhu. Ve své praxi používám pravý Lunární uzel.

Význam Lunárních uzlů v základním horoskopu

Drakonická osa naznačuje směr našeho životního vývoje – odkud kam směřujeme. Text psaný kurzivou je klasický a pochází z učebnice Jana Kefera.

Dračí hlava 1. dům – Dračí ohon 7. dům
úspěch v povolání, protekce, dobrý osud života, mnoho dětí
nešťastné manželství, vdovství, veřejní nepřátelé, ztráty pro společníky a spory, rozluka anebo bez manželství

Člověk učí rozvíjet vlastní osobnost, rozhodovat se na základě svých potřeb, učí se vážit  sebe sama. Je zde nebezpečí z přílišné závislosti na druhých lidech, jež může mít nejrůznější formu.

Dračí hlava 2. dům – Dračí ohon 8. dům
příznivé finanční poměry, šťastné spoje a náhody, rozmnožení majetku
zlá smrt, smrt náhodou, promrhání nebo ztráta dědictví

Rozvíjení vlastních hodnot, finanční samostatnost je tématem této konstelace. Člověk by se měl zbavit finanční závislosti na druhých, měl by se naučit postarat sám o sebe.

Dračí hlava 3. dům – Dračí ohon 9. dům
výhody ze smluv, dobrý poměr k příbuzným a výhody od nich, příznivé cesty
nebezpečí na cestách, v cizině na moři

 Rozvíjení komunikačních dovedností, orientace v každodenních konkrétních situacích je tématem této konstelace. Je zde nebezpečí úniku před realitou každodenního života do abstraktních úvah.

Dračí hlava 4. dům – Dračí ohon 10. dům
zámožní rodiče, štěstí v rodinném kruhu, útulný domov, příjemné stáří, zisk z realit, bezstarostný život,
nezdary v povolání, změny v zaměstnání, sklon k úrazům, překážky a ztráta úřadu

Rozvíjení rodinných vztahů, zdravého jádra naší osobnosti. Nebezpečí zde hrozí z upínání se ke vnějšímu světu, kariéře.

Dračí hlava 5. dům – Dračí ohon 11. dům
štěstí v lásce, dětech, spekulaci, v účinnosti umělecké a vychovatelské. U ženy šťastné porody. Mnoho dětí a štěstí s nimi.
ztráta dětí, falešní přátelé a ztráta skrze ně

Rozvíjení tvůrčích schopností, bezprostřední projevování citů, pocity jedinečnosti. Nebezpečí zde hrozí z nezdravého poddání se vlastního já kolektivu.

Dračí hlava 6. dům – Dračí ohon 12. dům
zdraví, životní síla, štěstí s pořízenými, nadání lékařské, U ženy: dobrá matka, manželka a kuchařka.
zavilí nepřátelé, omezení svobody, osamělost, vdovství, možnost uvěznění, pobytu v sanatoriu nebo blázinci

Důraz se klade na řešení každodenních problémů, konkrétních situací. Je zde nebezpečí úniku mimo realitu, denní snění.

Dračí hlava 7. dům – Dračí ohon 1. dům
šťastné manželství, více manželství
zlý osud,neúspěch osočování, oční choroby, zranění v obličeji

Člověk se učí spolupráci, kompromisům zejména v nejbližších vztazích, manželství. Je zde nebezpečí egoismu a bezohlednosti.

Dračí hlava 8. dům – Dračí ohon 2. dům
přírůstek majetku věnem, dědictvím, krásná smrt
finanční ztráty, marnotratnost, sociální odvislost

Je nutno změnit hodnotový systém, nutno pomáhat druhým a posilovat jejich pocit sebehodnotí.

Dračí hlava 9. dům – Dračí ohon 3. dům
daleké cesty, vztah k cizině, možný sňatek v cizině nebo s cizincem
škody ze smluv, spory s příbuznými, škody

Příliš velký důraz je kladen na konkrétní myšlení, je zde nebezpečí omezení rozhledu. Zrozenec by se měl zajímat o jiné kultury a názory.

Dračí hlava 10. dům – Dračí ohon 4. dům
úspěch v povolání, uznání, dobrá pověst
zlé pro rodiče, domov a stáří, ztráty v realitách, smutný konec života, promarněné dědictví

Člověk by se neměl zavírat před světem, měl by se naopak věnovat kariéře, sebeprosazení a rozvíjet své schopnosti v této oblasti.

Dračí hlava 11. dům – Dračí ohon 5. dům
Dobří přátelé, protekce, znamenité styky
Přehnaná erotika, nemravnost, nemanželské děti, nehody s dětmi, neúspěch ve výchově dětí, ztráty spekulacemi, úmrtí dětí

Člověk by se měl snažit zapojit do společenského života, začlenit se do nějaké skupiny. Neměl by se nechat příliš strhávat osobními zájmy, nepředvádět se.

Dračí hlava 12. dům – Dračí ohon 6. dům
úspěch proti nepřátelům a škodlivým vlivům
ztráty pro podřízené, slabé zdraví, mnoho chorob 

Člověk je příliš racionalistický, ovládá se, úkolem je otevřít srdce a uvědomit si nadosobní stránky našeho života.

Interpretace lunárních uzlů:
1)  Postavení ve znameních a domech
2)  Vládcové znamení jež Lunární uzly protínají
3)  Zkoumání témat v horoskopu dle souřadnosti vládců a planetárních konfigurací, které mohou s tématem hlavní osy souviset

Praktická interpretace Lunárních uzlů v základním horoskopu

1) Př. Žena nar. 28.5.1968 5:00 Plzeň
V problematickém údobí byla závislá na drogách, v té době přišla na svět dcera. Dcera vyrůstá po ústavech, protože není schopna se o ni starat. Dalo by se říci, že je to jedno z ústředních témat jejího života. Sestupný Lunární uzel se nachází v domě pátém ve znamení Vah, jeho vládce je Venuše v domě dvanáctém pod opozicí Neptuna a kvadraturou Jupitera. V domě pátém se dále nachází konjunkce Pluto Uran v kvadraturách na Merkur, ASC, Lunu a Mars! V konjunkci s DH je Saturn v domě jedenáctém, který sám o sobě v tomto domě způsobuje zábrany při vstupu do skupiny, kolektivu. Je navíc silně obsazený samotářský dvanáctý dům. Vládce DH je Mars v domě dvanáctém! Tento horoskop je pro význam interpretace Lunárních uzlů přímo ukázkový.

2) Vezmu- li svůj horoskop (27.8.1977 1:12 SEČ Plzeň), tak Dračí hlava se nachází ve znamení Vah a v domě čtvrtém.
Nebudu se pokoušet o interpretaci, tu si odvodit z následujících komentářů není těžké. V horoskopu by se dala číst dvě témata i ze souřadnosti vládců. V jedné figuruje Merkur v Panně jako vládce Marse v Blížencích, Slunce v Panně a Slunce vládne Saturnu ve Lvu. Tyto konstelace jsou Merkurické, vezmeme -li v potaz i aspektaci a rozestavění planet, tak konjunkce Mars, Jupiter sextil Slunce, sextil Saturn, trigon Uran a kvadratura Merkur jsou spíše energické dobyvačné povahy. Zde ještě připomenu, že Sestupný Lunární uzel je v domě desátém a v Beranu. Vládcem je Mars konjunkce Jupiter v domě dvanácté.

Druhým je konglomerát planet Neptun – Jupiter,Venuše – Luna – Uran – Pluto a opět Venuše, kruh se uzavírá. Uvědomím –li si, že tři prvky jsou v Raku, v tomto uskupení jsou harmonické vazby mezi Lunou, Plutem a Neptunem, také ale kvadrát Luna Uran. Zde opět připomenu, že Vzestupný Uzel je v domě čtvrtém a ve Vahách. Vládcem je Venuše v Raku v domě prvém.

Tímto chci naznačit, že při výkladu horoskopu se dají Lunární uzly použít jako jednotící prvky. Témata, která představují se sice dají odvodit i bez nich, ale proč jich nevyužít? V některých horoskopech se k tématu jednoho uzlu dají přiřadit pouze dvě nebo tři planety. Příkladem zde může být paní, které stál Vzestupný Lunární uzel na ASC. V tomto horoskopu stály všechny prvky na západní straně horoskopu. Paní mi tvrdila, že jejím celoživotním problémem je závislost na druhých lidech, neschopnost samostatných kroků. Teprve v současnosti, kdy vlivem okolností zůstala sama, je nucena se sama o sebe starat.

Předpovědi

Ve své praxi jsem se při práci s klienty, kdy došlo v jejich životě k nějakému významnému odloučení či setkání, ptal na data a zjišťoval konstelace působící na jejich horoskop. Poměrně často jsem zde nalezl zakomponovanou DH, myslím tím samotný okamžik odchodu, prvního setkání.

Tranzity vzestupného uzlu

Prakticky si stačí být vědom základní charakteristiky jednotlivých planet, které působí a charakteru aspektu. Pro zajímavost zde uvádím interpretace z Keferovy učebnice. Významné jsou tranzity DH, pomalých planet na radix. DH a s.d. na DH.

SLUNCE
Příznivě, konjunkce: veřejné práce, dobré spojení, svatba. Nepříznivě: odcizení s chotěm, představenými, nesnáze ve spojení s veřejností.

LUNA
Příznivě, konjunkce: spojení se ženami, lidem. Nepříznivě: odloučení od žen, neúspěch u lidu

MERKUR
Příznivě, konjunkce: nové obchodní spojení. Nepříznivě:  ztráta společníka, zrušení spojení

VENUŠE
Příznivě, konjunkce: zasnoubení, duševní spojení. Nepříznivě: odcizení, rozluky

MARS
Příznivě, konjunkce: společné tvoření, spojení s druhým pohlavím. Nepříznivě: náhlé odcizení, spory

JUPITER
Příznivě, konjunkce: šťastné spoje, přátelství, zasnoubení. Nepříznivě: spory, odcizení

SATURN
Příznivě, konjunkce: navázání trvalého spojení. Nepříznivě: rozluka, smutek, úmrtí

URAN
Příznivě, konjunkce: náhlé spoje, významné krátkodobé známosti. Nepříznivě: náhlé rozluky a nepřátelství

NEPTUN, PLUTO
Příznivě, konjunkce: tajná spojení, duchovní styk. Nepříznivě: intriky, rozluky a nepřátelství

ASCENDENT
Příznivý nebo nepříznivý spoj.

MEDIUM COELI
Úspěch a nebo neúspěch v povolání zásahem jiných lidí.

Praktická ukázka působení Lunárních uzlů při prognózách

Použil jsem jako příklad svůj horoskop, protože u klientů znám obyčejně jen jednu událost, na které je možno techniku demonstrovat.

Prosinec 1996 – seznámení s.d. Luna  konjunkce DH

Prosinec 1997 – odchod ze zaměstnání, rozchod (DH kvadratura Neptun)

Srpen 1999 – 1. kontakt Tonda Baudyš (trigon Neptun)

Leden 2000 – 1. kontakt pan Baudyš starší (Uran trigon DH)

Říjen 2001 – seznámení (DH con Jupiter)

Únor 2002 – odchod ze zaměstnání (DH konjunkce Mars)

Červen 2002 – rozchod (Jupiter kvadratura DH)

Důležité!!
Pochopitelně fungují prim. direkce, s.d., tranzity, solární horoskopy, které naznačují určité tendence a okolnosti. V souladu s nimi je podle mého názoru možno posuzovat vliv DH.Nesnažím se tvrdit, že Lunární uzly mohou za vše, mohou být ale jedním z prvků, které mohou pomáhat při stanovování termínů setkání a rozchodů. Když hovořím pouze o tranzitu Dračí hlavy, je samozřejmé, že Dračí ocas je v přesné opozici a k dotyčnému bodu vytváří aspekt také.

Jan Kefer: Praktická Astrologie

„Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Samostatně nelze z nich souditi jak v radixu, tak i v transitech. Vzestupný uzel má jupiterovský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch. Sestupný uzel má charakter saturnovský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty. Význam jich určujeme dle postavení v astrologickém domu, uvažujíce vždy také analogie jejich postavení ve zvířetníkovém znamení.“

Lunární uzly souvisí s karmou, nejprve je třeba si osvětlit význam tohoto slova. Slovo Karma pochází z východu a označuje souhrn našich minulých činů, duševní dědictví, které si přinášíme do současného života. Tato informace je uložena kdesi v nevědomí, ale je také pravda, že nastávají situace, které nelze vysvětlovat čistě psychologicky.

Jestliže DH v horoskopu reprezentuje naši karmu, pak tranzity a direkce na uzel a tranzity uzlu, musí nějakým způsobem tyto síly rozpohybovávat. V základním horoskopu pak naznačují oblast a způsob, jakým do našeho života budou vstupovat noví lidé – nové situace, roztáčení kola karmy.

Je možné, že Lunární uzly naznačují faktickou změnu okolností v našem životě, jsou prvkem, který uvádí věci do pohybu.

Př.1) Potkám dívku za tranzitu Dračí hlavy, vztah se rozvine teprve za harmonických tranzitů do pátého domu, popřípadě na Lunu, Venuši atd., bez těchto tranzitů a direkcí tranzit DH nemá význam a naopak.

Př.2) Solár a tranzity naznačují možný odchod ze zaměstnání, rozhodnutí padne za těchto tranzitů, faktický odchod nastane za tranzitu Dračí hlavy.

Významnější budou tranzity pomalých planet k radixovému postavení Drakonické přímky.

Příkladem zde může být příklad podnikatelky, která na začátku devadesátých let podnikala spolu s rodinnými přáteli, kteří ji okrádali, následovaly soudní pře atd.. V jejím horoskopu byl vidět destruktivní vliv tranzitující konjunkce Uran Neptun na začátku devadesátých let, krom jiných konstelací. V den faktického ukončení spolupráce šla DH přes její radiový Saturn v domě prvém.

Druhý příklad souvisí s podnikatelskou dvojicí. Pracoval jsem pro klientku, které koncem června 2000 ze dne na den utekl manžel před dlužníky do Německa a fakticky to znamenalo ukončení vztahu. Konjunkce Jupiter Saturn a tranzitující Uran tehdy napadly její Lunární uzly.

Závěrem můj oblíbený citát z Keferovy Praktické astrologie:

Zkoumejme vytrvale, uvědomujme si charakteristiky, ale hlavně kombinujme. Dar kombinace činí teprve umělce a odborníka ve výkladu. A v rukou odborníka je astrologie nádherným nástrojem, jenž svou jemností a možnostmi téměř nekonečných fines činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha.

Jan Kefer, Praktická Astrologie