K úmrtí Sira A. Conana Doyle

Není tomu dávno, co byl překvapen celý kulturní svět zprávou o úmrtí velmi populárního anglického spisovatele, romanopisce a spiritisty Sira Artura Conana Doyle. Doyle pocházel z velmi inteligentní rodiny, která poskytla mladému Arturovi náležitého vzdělání. Arthur Conan Doyle studoval medicinu v Edinburce a po dosažení doktorátu byl činným jako lodní lékař v jižních mořích. Záhy však věnoval se spisovatelství, k řemuž se cítil býti velmi poután. Roku 1891 rozloučil se se svým lékařským povoláním a ještě téhož roku napsal první detektivní román „Dobrodružství Sherloka Holmesa“, kterým získal přízeň celého světa. Vkrátku stal se oblíbeným spisovatelem doma i za hranicemi. V Anglii byl za své literární práce povýšen do stavu šlechtického s označením „Sir“. Sir Artur Conan Doyle zajímal se neobyčejně o veřejný život a svými humanními snahami zasahoval do něho velmi účinně. Jak jest známo, byl opravdovým gentlemanem.

Od dvou desítiletí byl Doyle nadšeným stoupencem a propagátorem spiritismu, který šířil slovem i tiskem. Jeho činnost na poli intelektuálním stejně jako jeho geniální nadání a jeho vyšší ethické a spirituelní založení markantně se vyznačuje v jeho horoskopu, který zde uvádím.

Sir A.C.Doyle narodil se 22.5. r.1859 ve 4hodiny 58 minut ráno v Edinburku ve Skotsku.

Horoskop Sir A. Conan Doyle
Horoskop Sira A.Conana Doyle

Hned na první pohled zříme v horoskopu v intelektuálním znamení Blíženců silně zastoupeny čtyři planety a stejně i ascendent, což svědčí o jeho geniálním spisovatelském nadání. Konjunkce Jupiter s ascendentem dává zde vyšší etické a filosofické smýšlení, smysl pro umění a krásu. Postavení Marta dodává smělosti a energie a jest známkou podnikavého charakteru, projevujícího se v humanních a šlechetných snahách i činnech.

Merkur, vládce narození, který jest v konjunkci s Venuší ve XII.domě horoskopu, domě to okultním, svědčí o neobyčejně silném sklonu k všemu utajenému, skrytém a veliké zálibě k okultismu a kriminalistice.

Jeho geniální nadání representuje postavení Slunce, které jest v konjunkci s Uranem ve znamení Blíženců, spojené příznivým trigonem Měsíce z IX. Domu horoskopu. Posice tato znamená originálního ducha vlastnícího velíké plodné, tvořivé síly a bohatou intuici. Bohatá jeho fantasie a vynalézavost jeví se v jeho románech a konečně také ve spisech spiritistických.

Měsíc a Neptun, stojící v elevaci, dostávají šťastné aspekty Slunce a Urana, z čehož lze usuzovat o vyšším psychickém založení C.Doyle, vedoucím ho k duševnímu pokroku. Tyto aspekty svědčí také o znamenitém mediálním nadání projevujícím se u něho silnými inspiracemi, předtuchami a visemi. Postavení Měsíce v IX. Domě horoskopu svědčí o velmi plodném spisovateli na poli vědy, filosofie, práva, náboženství, etiky a humanity, jehož spisy jsou vyhledávány i v zahraničí.

Od doby, kdy se C. Doyle přesvědčil o životě záhrobním, oddal se cele studiu mysterií života a hledání hlubších pravd. I v tomto směru napsal mnohé spisy. Též po stránce organisační byl velmi působivým a činným a svým přičiněním přispěl neobyčejně rozšíření spiritistického hnutí v Anglii.

Není ani potřebí podotýkati, že mu bylo také snášeti mnohé překážky a nepřátelství. Zejména anglický tisk po určitou dobu útočil proti němu, o čemž také astrolog dovídá se i z horoskopu, neboť Saturn v III. Domě tvoří kvadraturu s Merkurem a oposici s Měsícem. Silný jeho duch však nedbal překážek, ale pokračoval za vytčeným cílem. Jeho lidumilnost a humanní idee prozrazuje postavení Jupitera v ascendentu horoskopu.

Odchodem Sira A. Conana Doyle odešel nám dobrý člověk, vědec, dobrý přítel a veliký spisovatel i upřímný pracovník na poli psychických věd.


Převzato z: Pohledy do budoucnosti 1932
Autor: Leopold Kaisar
Přepsal a připravil: Jiří Kubík