Horoskop ČR a mundánní astrologie

Horoskopy států jsou jednou ze zajímavých oblastí astrologie, většinou vycházíme z datumu a hodiny založení státu, té se ale dopátrat nemusí být vždy snadné. Většinou existuje několik variant, které nezávisle na sobě astrologové používají. V našem případě tomu není jinak. V současné astrologické obci se nejčastěji setkáváme s variantami 11:26 SEČ a 19:00 SEČ, o datumu není pochyb. Někteří astrologové považují za funkční datum našeho rozdělení se Slovenskem, což je 1.1.1993 00:00:01 SEČ Praha. Dle mého názoru při porovnání horoskopů s některými událostmi, ale i horoskopy osobností, je původní radix z roku 1918 stále živou záležitostí, o tom ale více v dalších odstavcích.

Zdá se, že pro otázky politických změn a vývoje státu je funkční hodina, kterou uvažoval za správnou mimo jiné  Dane Rudhyar. Horoskop ČR počítáme pro 28.10.1918 Praha, 18:58:30 SEČ (rektifikace pana Baudyše) kdy byl vyhlášen první zákon (Rašínův) jehož úvodní věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život“.

Funkčnost tohoto horoskopu je pozoruhodná, jak se dále přesvědčíme na důležitých meznících samostatného státu a zejména tranzity pomalých planet na hlavní osy zrcadlí zvraty v horoskopu našeho státu. Budeme si všímat především politicky důležitých událostí pro náš stát.

horoskop České republiky

Jak chápat jednotlivé prvky v horoskopech států?

DůmPopis
I. důmnárod a lid, národní mýty, vlastní obraz
II. důmnárodní rezervy, banky, finanční instituce, blahobyt
III. důmvýchova a škola, komunikace, propaganda, média, doprava
IV. důmpolitická opozice, zemědělství, vesnické obyvatelstvo, počasí
V. důmumění, móda, volný čas, zábava, sport, děti
VI. důmarmáda, dělnická třída, odbory a socialistické strany, úřady, zdravotnictví
VII. důmzahraniční politika, mezinárodní smlouvy, protiklady
VIII. důmmezinárodní finanční vztahy, nadnárodní koncerny, postoje k sexualitě
IX. důmnárodní uvědomění, náboženství, církev, justice, právo, vyšší stupeň vzdělávání, zámořský obchod
X. důmvláda a hlava státu, vládnoucí třída nebo elita, nacionální snahy
XI. důmvolené parlamenty, místní správa, zákonodárství
XII. důmvězení, nemocnice, všechna izolovaná a uzavřená místa, všechny tajné nebo podvratné spolky

Interpretace horoskopu ČR

Nejprve se pokusme o stručný výklad tohoto horoskopu. Jaká vlastně byla výchozí pozice a co bylo tomuto státu dáno do vínku?

Tvarem tohoto horoskopu je Uranské vědro.  Nápadným rysem horoskopu ČR je většina prvků pod obzorem, což koresponduje s nevýbojnou politikou našeho malého státu. Slunce a Merkur se nacházejí v domě šestém pod kvadraturou Neptuna z domu třetího, což je silná levicová tendence v tomto radixu.   Merkur je vládcem ASC a jeho význam, i význam kvadratury na Neptun tím nabývá na významu.

Neptun jako vládce domu jedenáctého, který souvisí s věcmi veřejnými, tedy parlamentem a všemi volenými orgány v kvadrátu na Merkur jako vládce ASC naznačuje, že parlamentní demokracie nám není vlastní a tento národ je náchylný ke svedení ideologiemi. Neptun v domě třetím jež souvisí se vzděláním, dle mého názoru si s ním lze spojit tendence v našem národě věřit falešným mýtům a idealizováním si reality. Opozice mezi Uranem a Saturnem s Lunou napovídá na nenadálé politické zvraty a změny. Tato opozice souvisí také s původně mnohonárodnostním složením našeho státu, zejména silnou německou a slovenskou menšinou.

Skvělá Venuše napovídá na tvořivost a hravost, skvělý Mars souvisí také se šikovností a dravostí v mezinárodní politice. Jupiter v domě druhém jako vládce domu sedmého pak naznačuje bohatství plynoucí z exportu. Pluto v domě prvém vládnoucí lstivému Mekuru veŠtíru, jež má velmi diplomatický trigon od Jupitera, ale také úskočnou a neupřímnou kvadraturu Neptuna lze velmi snadno spojit s pověstnou českou vyčůraností. Pluto s Merkurem přitom v horoskopu charakterizují zejména podstatu národa, jeho tvář.

Vláda

Uran v domě desátém v opozici na Saturn a Lunu v domě čtvrtém napovídá na politickou nestabilitu a radikální zvraty ve vedení státu.  Nejedná se pouze o zásadní zvraty, jichž bylo v poměrně krátké historii našeho státu poměrně mnoho (II.sv. Válka, rok 1948, rok 1968, rok 1989, rok 1993, vstup do EU 2004), ale i  politický systém jež vlastně neumožňuje nikomu skutečně vládnout na základě mandátu voličů bez podpory menších názorově více či méně odlišných stran jež jsou jednou ve vládě socialistické, jindy ve vládě pravicové.  

Když si odmyslíme Plutonsko – Neptunickou diktaturu KSČ a II. Sv. válku, zbývá nám I. republika, kde se většinou jednalo o vládu nejrůznějších širokých koalic, a do této kategorie zapadá i opoziční smlouva.

Uvědomme si, že ČSR vznikla jako mnohonárodnostní stát, kde sice většina 7.5 mil. obyvatel (51%) obyvatel se hlásila k české národnosti, ale dále zde bylo 3.5 mil Němců, 2.5 mil. Slováků, 700 tisíc Maďarů, 400 tisíc Ukrajinců.

Důsledky této politické situace se zrcadlící v opozici Luna,Saturn – Uran. Není pak náhodou, že kupříkladu v roce 1993, kdy došlo k odtržení SR tuto opozici rozehrávalo kvadraturou Pluto.

Finance

Ve druhém domě horoskopu státu se nachází Jupiter.  Nepochybně se jedná o pozitivní konstelaci pro ekonomiku státu. Vládcem tohoto domu je ale Luna v konjunkci se Saturnem a opozici na Uran, to je konstelací finančních zvratů a proměn. Všimněme si konjunkce Pluta na Jupiter koncem dvacátých let a kvadratury Urana na Jupiter na začátku let třicátých, nepochybně si je spojíme s hospodářskou krizí.

Koncem roku 1948 tranzitující Neptun kvadratizuje Jupiter, tento aspekt trvá až do roku 1950. jakou jinou konstelaci si spojit s idealistickou dobou pětiletek. Konjunkce Urana přes Jupiter neznamenala nic jiného nežli měnovou reformu v roce 1953.

Po roce 1989 Pluto tvoří trigon na radix Jupiter, tento aspekt si lze spojit s pozitivní ekonomickou proměnou v naší společnosti, ale je-li Jupiter vládcem domu sedmého, tak také s přeorientováním se v mezinárodní politice.

Počátek kuponové privatizace v roce 1991 je však již pod vlivem tranzitujícího Neptuna s následně jdoucím Uranem opozicí na radixovou pozici Jupitera.

Právo

Právo je v tomto radixu spojeno především se Saturnem jako vládcem devátého domu. Konjunkce Luna opozice Uran napovídá na revoluční právní změny a zcela jistě souvisí s bezprávím minulosti.

Není bez zajímavosti, že se na tuto pozici Pluto dostává v polovině let padesátých, které si obecně spojuji s údobím největších bezpráví v naší historii. Trigon Pluta následující rok, pravděpodobně nebude znamenat nic jiného, než přejímání legislativy EU a dotace.

Zahraniční politika

Mars na DSC a silný Jupiter jako jeho vládce naznačují průbojnost a úspěchy v zahraniční politice. Pro zajímavost Jupiter v horoskopu Václava Havla ve vlastním znamení a desátém domě stojí na Marsu horoskopu státu.

Slunce a Venuše prezidenta Masaryka silná v desátém domě jeho radixu tvoří poměrně přesný trigon na Jupiter jako vládce sedmého domu.

Nejsilnější a nejkrásnější konstelace našeho pana prezidenta Klause totiž konjunkce Merkur Venuše v domě třetím rovněž sedí na Jupiteru horoskopu státu, což napovídá jednak na jeho dobrý vliv na ekonomiku státu, ale měl by být i dobrým reprezentantem.

Tyto tři příklady napovídají, že její vrcholní politici byli a jsou státu užiteční. Mars v základním horoskopu současného prezidenta tvoří kvadraturu na osu ASC – DSC a Mars republiky, což se nedá vyložit jinak než jako potenciální hrozba diplomatické roztržky nedobré pro stát. Tento Jupiter v domě druhém napovídá na ekonomickou prosperitu státu.

Sport a umění

Pozoruhodná je Venuše ve svém vlastním znamení Vah a domě pátém navíc ve volné konjunkci se Sluncem. To nelze interpretovat jinak než uměnímilovnost, hravost, vztah ke sportům a hrám.Připomeňme si NAGANO 1998 a zlatou medaili v hokeji, mezi astrology je znám trigon Jupitera právě na tuto Venuši v době turnaje. Je třeba si všimnout, že Venuše i Mars, jež jsou v tomto horoskopu mimořádně silné a příznivé vysílají příznivé aspekty na neblahou opozici Uran – Saturn, Luna.

Zásadní data z historie státu

Pro předvídání budoucích událostí je užitečné navracet se do minulosti a zkoumat, jak se projevovaly tranzity jednotlivých planet.  Na základě této zkušenosti si pak můžeme lépe a snadněji představit význam jednotlivých prvků v radixu, tedy naše interpretace bude správnější a hmatatelnější a za druhé si uvědomíme i sílu a význam tranzitujících planet, tudíž budeme schopni lépe odhadnou reálný dopad jejich tranzitů.

Zde předkládám seznam událostí, zvýrazněné jsou události nejzásadnější.

28.10.1918 19:00 SEČ Praha Vznik státu

jaro 1919 – měnová reforma

1929 –vzrůstá zadluženost zemědělců – (Pluto konjunkce Jupiter)

1930 – začíná hospodářská krize (Uran kvadratura Jupiter)

1931 – 1933 – Pluto paralela Jupiter

29.9.1938 2:00 am Mnichovská zrada (Uran kvadratura MC – IC, Neptun kvadratura ASC – DSC)

14.3.1939 Německé jednotky vstupují do ČR (Neptun kvadratura ASC – DSC)

1939-1941 Pluto paralela ASC

(19.6.1941 – narozen Václav Klaus)

27.9.1941 – Heydrich přichází, hned následující den vyhlašuje tříměsíční stanné právo (Saturn konjunkce Uran na obloze napadají radixovou opozici Uran – Luna,Saturn)

27.5.1942 – 3.7. stanné právo – Celou krutovládu Heydricha reprezentuje Pluto kvadratura Slunce

1944 – 1947 – Pluto contraparalela Mars

8.5.1945 Osvobození (Pluto se blíží ke konjunkci na Neptun kvadrát Merkur, jinak jsem důležitý tranzit transsaturna nenalezl)

1945 – 1947 – Pluto paralela ASC

1946 – 26.5. – první parlamentní volby, vítězí KSČ se 40% hlasů (Pluto konjunkce Neptun)

Únor 1948 Komunistický puč (Pluto kvadratura Merkur, Uran konjunkce ASC)

Březen 1953 – umírá Gottwald a Stalin  (Pluto sextil, trigon ASC – DSC)

1952 – 1955 – Pluto paralela Jupiter

1.6.1953 – měnová reforma  (Uran konjunkce Jupiter)

1955 14.5. – Varšavská smlouva – vznik , (Pluto opozice Uran)

1962 – 1967  – 62 hospodářské neúspěchy – hospodářská reforma, uvolňování, zesílení tržních prvků (Uran konjunkce Luna,Saturn, Neptun konjunkce Merkur)

1965-1967 – Pluto paralela Neptun

20. Srpen 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy (Pluto kvadratura ASC – DSC, Neptun kvadratura Uran)

1968-1970 – Pluto contraparalela Merkur

1.1.1977 –vyhlášení CHARTY 77

1985  – 1986 – Pluto con Slunce, Uran brouzdá přes DSC

1987 – začíná se u nás hovořit o přestavbě (Pluto kvadratura Neptun)

1988 – srpen – 20. výročí obsazení ČR, začíná série masovějších demonstrací (Pluto kvadratura Neptun, mundánní konjunkce Uran,Saturn tvoří trigony na radixovou konjunkci Saturn, Luna)

17.listopad 1989 Pád komunistického režimu. (Pluto konjunkce Merkur v říjnu, Pluto trigon Jupiter)

podzim 1991 – začíná kuponová privatizace (Neptun s Uranem stojí v opozici na radix Jupiter)

1.1.1993 – Slovensko vytváří samostatný stát  (Pluto kvadratura Uran)

12.3.1999 – vstup do NATO (DH trigon Mars)

srpen 2002 – povodně (Uran opozice Saturn,Luna a Neptun opozice Neptun)

1. květen 2004 vstup do EU (Pluto konjunkce DSC a Mars)

Nástup Jiřího Paroubka Neptun konjunkce Mars na MC

Jak chápat tranzity jednotlivých planet?

Tranzity nejpomalejších planet, tzv. transsaturnských, tedy Urana, Neptuna a Pluta jsou z dlouhodobého pohledu nositeli významných změn. Tranzity Jupitera a Saturna zabarvují svým vlivem období řádově týdnů a v dlouhodobějším horizontu nejsou významné. Výjimkou je situace, kdy díky retrograditě působí dlouhodoběji. Jejich vliv, zejména u Saturnu je u důležitých událostí také patrný, ale většinou jeho vliv chápu jako průvodní k tranzitům z mého pohledu podstatnějších planet.

Revoluční Uran?

V roce 1938 tvořil kvadraturu na osu MC – IC.
27.9.1941 Uran kvadratura na Saturn s Lunou – Heydrich
Revoluční Uran přecházel přes ASC  v únoru 1948
Uran na Jupiteru v roce 1953 – měnová reforma
Charta 1977 (leden) – Uran se nacházel v konjunkci s Merkurem, jako vládcem ASC
1986 – Uran jde přes DSC – uvolňování poměrů – pierestrojka
1988 – 21.8. – Uran trigon Saturn, Luna – začíná série masovějších demonstrací

Uran nezůstává nic dlužen své povaze, jeho vliv je z mého pohledu vskutku revoluční, je zodpovědný za rychlé a nečekané změny ve státě, ale jeho vliv sám o sobě není klíčový pro budoucí osud státu, sám jakoby vytvářel revoluční kulisi pro podstatnější proměny nastartované Plutem. Uran fungoval při napadení státu, byl  důležitým při revolučním převzetím moci, jež bylo dle mého názoru fakticky signováno tranzitem Pluta. Uran procházející přes DSC a Mars bychom si mohli spojit s nástupem Michaela Gorbačova a politickým uvolňováním, jež mělo také jistý revoluční nádech. Skutečné převzetí moci ale zafungovalo krátce po přesném tranzitu Pluta přes Merkur jako vládce ASC na podzim v roce 1989.

Mundánní konjunkce Saturn – Uran nastala na obloze v roce 1941 a v roce 1988, další nastane v roce 2033. Zatímco v roce 1941 dík neharmonické vazbě souvisela s Heydrichovým nástupem, v roce 1988 dík harmonickým aspektům na radix s uvolňováním režimu, v roce 2033 bude předznamenávat opět zásadní společenské proměny. Je ale otázkou, zda pro náš stát do té doby nezačne fungovat horoskop EU či jiný?

Jak vnímat Neptun?

V roce 1938 tvořil kvadraturu na osu ASC – DSC
Na konci roku 1948 Neptun kvadratura Jupiter – „budování lepších zítřků“
V roce 1968 kvadrát na Uran do desátého domu – okupace, nečekanost vpádu
Charta 1977 Neptun prochází pře DH ?
V roce 1991 Neptun tvoří opozici na Jupiter – kupónová privatizace

Z nedávné minulosti je zajímavé zvolení utopistického socialisty Vladimíra Špidly v červnu 2002  za tranzitu Neptuna opozicí na radiový Neptun.

Neptunovy tranzity jsou zodpovědné za nálady ve společnosti, iluze ale i deziluze. Jak bylo napsáno při interpretaci základního horoskopu, náš Neptun je náchylný ke klamu, falešným iluzím a představám. Jeho tranzitům zejména na horoskop ČR nelze nikdy zcela důvěřovat a před politiky mající významné vazby právě na Merkur a Neptun je třeba mít se na pozoru.  Takovým příkladem je právě expremiér Špidla.

Jak se projevuje Pluto?

Tranzitující Pluto je většinou přítomno u naprosto zásadních politických změn v našem státu.

1) V roce 1938 sice Pluto netvořilo žádný přesný aspekt na radixovou pozici, ale volně kvadratizovalo konjunkci Venuše, Slunce.

V roce 1940 vzniká kvadratura Pluta na Slunce. Zmiňme nástup Reinharda Heidricha 27.9.1941 a datum jeho úmrtí na následky atentátu. 4.6.1942. Zajímavé je, že jeho vláda i smrt včetně následných neblahých událostí jsou s tranzitem Pluta na Slunce spojeny.

2) Pluto přešlo konjunkcí přes Neptun v roce 1946 na přelomu května a června, kdy se konaly poslední svobodné volby ve kterých zvítězila KSČ.

3) Pluto tvořilo kvadraturu na Merkur jako vládce ASC v únoru 1948,  v roce 1989 přešlo přes Merkur konjunkcí.

4) 1953 – smrt Gottwalda a Stalina – Pluto harmonicky aspektuje osu ASC – DSC

5) 1955 14.5. – Varšavská smlouva – vznik  Pluto opozice Uran

6) V roce 1968 Pluto tvořilo kvadraturu na osu ASC – DSC.

7) V letech 1986-87 Pluto kvadratizuje Neptun – pravděpodobně vliv pierestrojky, Spolu s Uranem na DSC a Neptunem na Pluto předznamenává proměnu ve  společnosti.

8) Na podzim roku 1989 Pluto přechází přes Merkur jako vládce ASC a tím se uzavírá vláda jedné strany.

9)  V roce 1993 tvořilo Pluto kvadraturu na Uran v desátém domě.

10) V roce 2004 přešlo Pluto přes Mars a osu ASC – DSC.

Z výše uvedených příkladů se mi jeví jako velmi pravděpodobné, že má-li se předvídat skutečně zásadní zlom v politickém uspořádání a fungování státu, je přítomnost jeho tranzitů na klíčové prvky horoskopu důležitá. Z těchto prvků se jedná o hlavní osy,  Merkur jako vládce ASC, Mars na DSC či Uran v domě desátém.

Příklady z naší historie

Únor 1948:
V roce 1948 se Saturn posouvá na IC horoskopu státu a zajímavě koloruje vznikající situaci. V této době zintenzivňují snahy pro likvidaci politické opozice, na stejnou pozici se během dvou let, tedy v roce 1950 dostává tranzitující Pluto. Nepřekvapí nás, že se jednalo o dobu nejtvrdšího teroru a bezpráví, zinscenovaných politických procesů, kdy plutonská moc dosahovala svého vrcholu .

Uvědomme si, že Saturn je v radixu vládcem domu devátého, tedy souvisí s právem a není tedy náhodou, že jeho tranzit do čtvrtého domu byl dobou plnou politického bezpráví a likvidace opozice. Saturn je ale také vládcem domu čtvrtého a tak zmiňované údobí bylo rovněž časem velkých majetkových posunů ve společnosti, jednalo se zejména o kolektivizaci našeho zemědělství, které lze také přirozeně vztáhnout ke čtvrtému domu. Naše ekonomika se začala orientovat směrem na východ. Neopomeňme připomenout, že tranzitující Pluto tvoří v roce 1948 kvadraturu na Merkura, jež je vládcem ASC. Celá perioda 1948 až 1989 je zabarvená Plutonsko – Nepunskou diktaturou a náš stát je velmi tvrdě konfrontován s radixovou kvadraturou Neptun Merkur. Revoluční formu převratu v roce 1948 dokresluje Uran na ASC.

Budoucnost?

2031 Pluto kvadratura Merkur Uran konjunkce ASC – stejné jako v únoru 1948 navíc Neptun kvadratura Jupiter. Je těžké odhadnout skutečný význam této situace, ale výrazná proměna je zde zřejmá.

2033 – K Plutonskému tranzitu na MC se přidá harmonickými aspekty působící Uran se Saturnem, Jupiter jdoucí do desátého domu pak po předchozích kritických tranzitech z roku 2031 bude optimistickou šancí. Snad jen Neptun kvadrát Jupiter bude spojen stejně jako v roce 1948 a 1991 s deziluzí v ekonomické situaci státu.

2035 Pluto konjunkce MC, Uran  Pluto. Očekával bych výraznou změnu v politickém uspořádání státu.

Obecně se dá soudit, že 30. léta 21. století budou nejrevolučnější a nejpřelomovější dobou od vzniku samostatného Československého státu v roce 1918.


POUŽITÁ LITERATURA:

AN INTRODUCTION TO POLITICAL ASTROLOGY (MUNDANE ASTROLOGY)  Charles E.O.Carter
Mundane astrology – Baigent, Campion, Harvey
Praktická astrologie – Nicholas Campion
Mundánní astrologie – Vladimír Sládeček