Adolf Hitler

Řeč je o jednom z největších zločinců historie, který rozpoutal druhou světovou válku a na mnoho desítek let pošramotil pověst německého národa. Adolf Hitler se narodil 20.4.1889 v rakouském Braunau. Dominantou tohoto horoskopu je Saturn ve Lvu v domě 10. Co o tomto postavení píše klasik? DANIELI:  UČEBNICE ASTROLOGIE A HOROSKOPIE (1936)

Saturn ve Lvu

Pýcha, domýšlivost, člověk se přímo zbožňuje a přeceňuje,*) je přísný, tyranický a ukrutný, má touhu po moci a vládě. Tento vliv nalézáme v horoskopech mocnářů, tyranů. Nezná strachu, bázně a ohledů (zejména přidruží-li se k Saturnu jiná planeta), umí potlačiti protivníka, hájiti sebe a své zájmy, nepovolí, byť obětoval sebe i jiné, lpí chorobně na své vlasti a rodině. *) Saturna ve Lvu a k tomu ještě v 10. Domě, tedy v nadhlavníku má v horoskopu jeden evropský mocnář, který touto „lvovskou saturnštinou“ budí ve světě rozruch.

adolf hitler horoskop

Pro pochopení Hitlerova horoskopu je třeba si všímat tří základních konfigurací, prvou je kvadratura mezi Saturnem v domě desátém a konjunkcí Mars Venuše v domě osmém. Saturn je při denním zrození v desátém domě mimořádně silný, i když stojí nedobře ve znamení Lva. Toto postavení vypovídá o chorobné ctižádosti, bezohlednosti, poukazuje na konečný pád a násilnou smrt. Neochota podřizovat se autoritě a  systematicky pracovat souvisely se studijními problémy na střední škole v Linci a později i obtížemi existenčními. Opozice Uranu na vládce domu devátého Merkura poukazuje na  překážky při  vysokoškolském studiu způsobené nevyrovnaností a nerealistickými představami a plány. Hitler se neúspěšně pokoušel o přijetí na Vídeňskou akademii, kde chtěl rozvíjet své domnělé malířské nadání. Dvakrát byl odmítnut s taktním doporučením, že jeho talent spočívá spíše v architektuře. Hitlerův sebeobraz  by se dal charkterizovat asi takto – umělecký génius pravidelně bědující nad tím, o co byl svět ochuzen, když byl z pocitu povinnosti donucen zabývat se politikou. V horoskopu Hitlera sice nalézáme prvky pro získání popularity, ale výrazné prvky podporující umělecké nadání zde chybí, zejména Venuše je mimořádně špatně aspektována.

Druhým postavením je konjunkce Jupiter Luna v trigonech na konjunkci Slunce Merkur do domu sedmého, které z něj učinilo charismatického řečníka a zároveň mu propůjčilo oblíbenost v nejbližším okolí. Mnohé možná překvapí, že takovéto konstelace se vyskytují v horoskopech  slavných herců, politiků a populárních osobností. Hitler byl svým intelektem spíše průměrný, ale dokázal porozumět mentalitě zbídačelého národa a svými řečnickými schopnostmi získat jeho přízeň.  Bylo by chybou domnívat se, že tento úspěch byl náhodný. Jeho plán na získání moci byl systematický, jeho vystoupení byla pečlivě připravována, byl si také vědom moci sdělovacích prostředků.

Saturn v tomto horoskopu znamená otce a Luna matku. Hitlerův otec vstoupil do manželství s o 20 let mladší ženou, byl autoritářský a egoistický.  Hitlerův vztah k otci byl zřejmě nezdravý. Je možné, že Hitler v otci viděl člověka omezujícího matku. Tomu by napovídal svým postavením Saturn vládnoucí domu čtvrtému, který je zároveň dispozitorem konjunkce Luna Jupiter. Vztah k matce byl oproti tomu velmi úzký a láskyplný, o tom svědčí příznivě aspektovaná Luna jako vládkyně desátého domu.

Významný psychoanalytik Zikmund Freud si povšiml, že „člověk, jenž byl opravdovým miláčkem své matky, si v životě udržuje pocit dobyvatele, onu důvěru v úspěch, která často způsobuje skutečný úspěch“. U Hitlera toto tvrzení platí v každém případě.

Druhým příkladem je tvrzení Ericha Fromma, podle něho příčina konfliktu mezi ním a jeho otcem nebyla, jak Hitler tvrdil, v jeho odmítnutí podřídit se otcovu přání, aby se stal státním úředníkem, ani – jak prohlašují freudisté –  v oidipovské rivalitě o lásku matky. Namísto toho Fromm vidí Hitlerův neúspěch na střední škole jako důsledek stále rostoucího útěku do světa fantazie a jeho spor s otcem jako odmítnutí otcova pokusu přivést jej zpět do reality a přinutit ho postavit se tváří v tvář otázce vlastní budoucnosti. Láska, kterou ho matka Klára do pěti let zahrnovala až nadbytečně, v něm posílila pocit vlastní výlučnosti. Fromm dále tvrdí, že Hitler byl typickým příkladem narcisistické osobnosti. Ve světle popisovaných konstelací je toto tvrzení přinejmenším pozoruhodné.

Poslední již zmíněnou významnou dominantou tohoto horoskopu je Uran na ASC v opozici na Merkur a Slunce do domu sedmého. Uran umocňoval magnetismus Hitlerovy osobnosti, ale již zmíněné opozice  z něj činily demagoga s mnohdy podivnou logikou, nevyrovnanou osobností a zcestnými idejemi. Silně obsazená zemská znamení hovoří o člověku praktickém a vzdušná o společenskosti, zájmu o ideje.  Silné obsazení znamení kardinálních a pevných pak jeho osobě propůjčilo silnou vůli se schopností soustředit se na realizaci jeho plánů.

V roce 1933 nastal na obloze nepříznivý mundánní aspekt Uran Pluto, který přislibuje radikální změny ve společnosti. Není bez zajímavosti, že napadal Hitlerovy hlavní osy horoskopu.

30.1.1933 – byl jmenován říšským kancléřem. Tranzitující Uran se dostal do opozice na Uran v základním horoskopu.
23.3.1933 – Hitler získal absolutní moc požehnanou zákonem, jež schválil Reichstag. Tímto zákonem skončila závislost kabinetu na parlamentu. V té době tranzitující Jupiter blahodárně ozařoval Hitlerovu konjunkci Mars, Venuše ve znamení Býka a zároveň Neptun ozařoval konjunkci Jupiter Luna. Tyto aspekty Hitlerovi přinesly moc a přízeň veřejnosti. Zároveň však zlověstné aspekty Saturnovy působily na radixový Saturn a Mars s Venuší , jež napadl, což by naznačovalo krutost a bezohlednost s jakou Hitler pošlapal ústavu.

Okolnosti Hitlerovy smrti souvisí s radixovým postavením Mars konjunkce Venuše v osmém domě vysílající kvadratury na Saturn do domu desátého a konjunkcí Pluto Neptun též v osmém domě, které hovoří o možnosti násilné smrti, Neptun svou přítomností je indikátorem možné otravy. Venuše je navíc vládcem Ascendentu a to by poukazovalo na možnost sebevraždy. 

V té době působila nepříznivá direkce Saturna na radixovou konjunkci Luna Jupiter a zároveň opozice tranzitujícího Saturna na to samé místo v radixu. Tyto aspekty souvisí se společenským pádem a z psychologického pohledu s depresivními stavy.

Ruské jednotky již operovaly v ulicích Berlína, situace byla bezvýchodná.  30.4.1945 mezi jednou a třetí hodinou ranní odměnil člověka sobě nejvěrnějšího – oženil se s Evou Braunovou a splnil jí tak její sen, asi v šest hodin vyzkoušel kapsli kianidu na německém ovčáku Blondim, po obědě se pak s Evou odebral do svého apartmá, kde společně ukončili své životy. Stalo se tak dvanáct let a tři měsíce poté, kdy se Hitler objevil na balkonu jako říšský kancléř a pozdravil jásající davy. Třetí říše přečkala svého zakladatele o jeden týden.

Danieli (1936)
Dům 8., dům smrti, pozůstalostí, rodinných tajemství, jest nejvíce obsazen.Ukazuje svými dobrými aspekty(arci nepřesnými) užitek z úmrtí jiných, mnoho se točí kolem hrozného boje(oživot) jakéhosi, vysvětluje poněkud i jeho stav mládenecký a j. Příčina smrti může býti utajena, romantická především, ale též i násilná osobou vojenskou nebo vášnivou ženou – či snad se proto ženám vyhýbá – otravou jedem.